Gdzie pracuje dzienny opiekun?

Dzienny opiekun  świadczy opiekę nad dziećmi w warunkach domowych, w swoim domu lub mieszkaniu. Nie wymaga to wprowadzania żadnych drastycznych zmian czy adaptacji lokalu. Mają to być bowiem warunki domowe. Miejsce świadczenia opieki nie wymaga adaptacji łazienki czy toalety, przebudowy kuchni, wydzielania pomieszczeń wyłącznie na taką opiekę itp. Warunki, w jakich sprawowana będzie opieka, mają być jak najbardziej zbliżone do warunków, w jakich dotychczas przebywały dzieci.

Czas pracy dziennego opiekuna

Co do zasady, opieka nad dziećmi będzie zapewniana w dni robocze, w godzinach ustalonych z rodzicami. Jako organizator opieki, będziemy pośredniczyć w ustaleniu godzin opieki nad dziećmi pomiędzy dziennym opiekunem a rodzicami. Co do zasady, czas opieki nad dziećmi nie powinien przekraczać 9 godzin dziennie. Szczegółowe godziny świadczenia opieki, jak również kwestie „urlopów” czy dni wolnych dla dziennego opiekuna będą jednak przedmiotem ustaleń pomiędzy opiekunem, a rodzicami.

Jakimi dziećmi zajmuje się dzienny opiekun?

Zgodnie z ustawą, dzienny opiekun może zajmować się dziećmi, które ukończyły 20 tydzień życia. Opieka może być zapewniana dla dzieci aż do chwili ukończenia roku szkolnego, w trakcie którego dziecko ukończyło 3 rok życia. Chodzi o to, aby dziecko mogło w sposób płynny przejść od opieki dziennego opiekuna do opieki przedszkolnej. W wyjątkowych sytuacjach, np ze względu na brak miejsc opieki przedszkolnej dla dzieci 3-letnich, górna granica wieku może być przesunięta o rok, do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Jeśli chodzi o liczbę dzieci, to ustawowe limity są następujące. Dzienny opiekun może zajmować się maksymalnie 5 dzieci, a w sytuacji, gdy któreś z dzieci nie ukończyło 1 roku, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, grupa nie może liczyć więcej niż 3 dzieci.

Równocześnie jako realizator opieki, wprowadziliśmy dolną granicę liczby dzieci, w celu zapewnienia efektywności kosztowej całego przedsięwzięcia. Dzienny opiekun będzie musiał zapewnić opiekę dla minimum 3 dzieci.Tak więc dzienni opiekunowie będą sprawować opiekę nad grupami składającymi się z 3, 4 lub 5 dzieci.

Jakie zadania będzie mieć dzienny opiekun?

Do zadań opiekuna będzie należeć zapewnienie opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających poziom rozwoju i wiek dzieci.Dzienny opiekun ma zapewnić dzieciom możliwość bezpiecznej zabawy, rozwoju, jak również odpoczynku w ciągu dnia, zgodnie z rytmem aktywności dziecka.

Dzienny opiekun ma zapewnić dzieciom wyżywienie, w oparciu o posiłki dostarczone przez rodziców. Będzie też odpowiedzialny za zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, wynikające z wieku i potrzeb dzieci. Opiekun w jego codziennej pracy może być wspierany przez wolontariusza.

Dzienny opiekun, zatrudniony w ramach umowy, otrzyma od Stowarzyszenia Integracja i Rozwój, wyposażenie niezbędne do sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci (np łóżeczka, krzesełka, stoliki, naczynia kuchenne, pościel, bramki zabezpieczające, zabezpieczenia drzwi, rogów mebli i gniazdek elektrycznych). Oprócz tego zakupione będą zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Wszystkie te pomoce i materiały będą udostępniane osobom sprawującym opiekę nad dziećmi.