Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na dziennych opiekunów

Dane ogólne

Zostaw puste pole w przypadku braku numeru pesel.
@

Adres zamieszkania

Sytuacja zawodowa i społeczna


Osoba długotrwale bezrobotna to osoba, która w ciągu ostatnich 2 lat była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna przez okres co najmniej 12 miesięcy. Nie musi to być 12 miesięcy ciągłego zarejestrowania. Do okresu zarejestrowania proszę nie wliczać czasu odbywania stażu czy przygotowania zawodowego .

Informacje związane z zatrudnieniem jako dzienny opiekun

Proszę podać nazwę instytucji, która organizowała szkolenie oraz orientacyjny okres ukończenia szkolenia (rok i ewentualnie miesiąc, jeśli są znane).


Proszę opisać swoje doświadczenie w opiece nad dziećmi do lat 3. Proszę tutaj uwzględnić zarówno doświadczenie zdobyte formalne, w wyniku pracy zawodowej, jak i doświadczenie wynikające z opieki nad dziećmi własnymi lub powierzonymi przez inne osoby/rodziny. W opisie proszę uwzględnić takie kwestie, jak np.: okres sprawowania opieki, liczbę dzieci do lat 3 pozostających pod opieką, a w przypadku opieki wynikające z obowiązków służbowych – dane pracodawcy lub nazwę placówki, w której opieka była realizowana

Opis zaplecza technicznego i warunków lokalowych

Specyfika opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna polega na tym, że zapewnia on opiekę nad powierzonymi mu dziećmi w warunkach domowych, we własnym miejscu zamieszkania (pod adresem wykazanym jako adres zamieszkania w pierwszej części formularza). W związku z tym, jednym z czynników, jakie są konieczne do zweryfikowania u kandydata na dziennego opiekuna jest jego sytuacja lokalowa i posiadane zaplecze techniczne. Realizator projektu zapewni dziennym opiekunom potrzebne wyposażenie w tym zakresie, w którym nie dysponują oni własnymi materiałami. Nie zapewnia jednak lokalu do sprawowania opieki. Dzienny opiekun nie może również sprawować opieki w miejscu zamieszkania dzieci
Proszę opisać lokal, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi – liczbę, typ i orientacyjną wielkość pomieszczeń, ich stan techniczny, występujące bariery architektoniczne. Proszę opisać też sposób ogrzewania lokalu, dostęp do węzła sanitarnego (łazienka, WC) i zaplecze kuchenne. Proszę wskazać, czy z najbliższym sąsiedztwie lokalu znajdują się place zabaw lub inne tereny zielone, pozwalające na spacery i aktywność fizyczną dzieci do lat 3 na świeżym powietrzu. W przypadku domów, proszę opisać też podwórko (wielkość, wyposażenie, ogrodzenie) wokół budynku. Z przedstawionego opisu musi wynikać, że w lokalu możliwe jest sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi do lat 3.
Proszę opisać zaplecze techniczne: meble, sprzęty i wyposażenie, w jakie wyposażony jest lokal. Chodzi o wszystkie te sprzęty, które mogą być wykorzystywane do zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Jeśli dysponują Państwo zabawkami, materiałami plastycznymi lub pomocami edukacyjnymi, dostosowanymi do małych dzieci, które będą mogły być wykorzystywane w pracy dziennego opiekuna.
Proszę krótko opisać te osoby, wskazując stopień pokrewieństwa lub sposób powiązania z osobą wypełniającą zgłoszenie. Proszę też wskazać, czy osoby te mogą być zaangażowane jako pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” (umowa nr RPSW.08.01.01-26-0007/16) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu;
  4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt - Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPO WŚ;
  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.