Formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych objęciem swojego dziecka opieką dziennego opiekuna

Weryfikacja kryteriów formalnych


Projekt jest skierowany do osób, które zajmują się opieką nad dzieckiem w wieku do lat 3, co uniemożliwia im aktywność zawodową. W związku z tym w projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, które są równocześnie bezrobotne lub bierne zawodowo albo są osobami pracującymi, ale przebywają obecnie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie jest konieczne, aby osoba mogła zostać zakwalifikowana do projektu.

Osoba długotrwale bezrobotna to osoba, która w ciągu ostatnich 2 lat była zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna przez okres co najmniej 12 miesięcy. Nie musi to być 12 miesięcy ciągłego zarejestrowania. Do okresu zarejestrowania proszę nie wliczać czasu odbywania stażu czy przygotowania zawodowego .

W przypadku udziału w projekcie osoby pozostającej bez pracy wymagane jest, aby w związku z objęciem dziecka opieką przez dziennego opiekuna, osoba dorosła podjęła zatrudnienie lub poszukiwała go w sposób aktywny. W związku z tym, niespełnienie wymogu wskazanego powyżej, uniemożliwia udział w projekcie.

W przypadku udziału w projekcie osoby pracującej, musi to być osoba pozostająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Równocześnie konieczne jest, aby w wyniku udzielonego wsparcia, osoba ta zakończyła urlop i powróciła do aktywności zawodowej. Niespełnienie tych warunków oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

Dane ogólne rodzica

Zostaw puste pole w przypadku braku numeru pesel.
@

Adres zamieszkania rodzica

Dane dziecka

Zostaw puste pole w przypadku braku numeru pesel.

W przypadku, jeśli dziecko obecnie jest objęte opieką grupową, realizowaną przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna, nie może być ono objęte projektem.

Kwestia niepełnosprawności lub konieczności zapewnienia szczególnej opieki z przyczyn zdrowotnych nie zmniejsza szans na zakwalifikowanie do projektu. Przepisy nakazują jedynie, aby opiekun, sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub wymagającym szczególnej opieki, nie zajmował się więcej niż 3 dzieci

Deklaracja obszaru, na jakim możliwe jest korzystanie z opieki dziennego opiekuna

Specyfika opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna polega na tym, że zapewnia on opiekę nad powierzonymi mu dziećmi we własnym lokalu (mieszkaniu lub domu). Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie dziecka są zobowiązani do doprowadzania/dowożenia dziecka do miejsca świadczenia opieki. W związku z tym, pierwszym etapem rekrutacji do projektu będzie powiązanie terytorialne osób zgłaszających się jako kandydaci na dziennych opiekunów z dziećmi z danego obszaru.

Poniżej znajduje się część formularza, która pozwala na zadeklarowanie, na jakim obszarze terytorialnym są Państwo w stanie zapewnić dowóz swojego dziecka do miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. Im większy obszar zostanie zadeklarowany, tym większa będzie szansa na znalezienie na tym terenie dziennego opiekuna, który będzie mógł zapewnić opiekę dla dziecka. Z drugiej strony może to oznaczać, że miejsce świadczenia opieki przez dziennego opiekuna będzie bardziej oddalone od Państwa miejsca zamieszkania. Proszę realnie ocenić, na jakim obszarze możliwy jest dowóz dziecka do dziennego opiekuna, i precyzyjne jego wskazanie w formularzu.

Jako zadeklarowany obszar, automatycznie dodana zostanie miejscowość zamieszkania, podana w adresie zamieszkania rodzica. Formularz poniżej służy do zadeklarowania większego obszaru (np. innych miejscowości, całej gminy itp.).
Jeśli chcą Państwo zadeklarować dowóz na terenie konkretnej miejscowości, proszę z listy wybrać powiat, gminę i tą miejscowość. Jeśli deklarują Państwo dowóz dziecka na terenie całej gminy, proszę wybrać z list rozwijalnych powiat i gminę, a z listy miejscowości wybrać "wszystkie".

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica” (umowa nr RPSW.08.01.01-26-0007/16) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;
  2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu;
  4. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt - Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPO WŚ;
  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
  6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.