Formularz zgłoszeniowy

Dane ogólne
Zostaw puste pole w przypadku braku numeru pesel.
Adres zamieszkania dziecka

Dane dotyczące rodziców (lub prawnych opiekunów dziecka)

Matka:
Adres zamieszkania
Zostaw puste pole w przypadku braku numeru pesel.
@
Ojciec:
Adres zamieszkania
Zostaw puste pole w przypadku braku numeru pesel.
@

Dane dotyczące dziecka

Informacje ogólne o dziecku

Informacje o stanie zdrowia dziecka

Wybór miejsca korzystania z opieki (proszę zaznaczyć, którymi miejscami opieki są Państwo zainteresowani)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27/1, 25-518 Kielc, jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2016/679, tzw. RODO), przesyła obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania jak również ograniczenia zakresu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny.

Klauzula Informacyjna
dla rodziców korzystających z opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach oferty
Stowarzyszenia Integracja i Rozwój
zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informujemy, że:
 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z siedzibą przy ul. Warszawskiej 27/1, 25-518 Kielce , tel.: +48 41 361 04 92 adres e-mail: iod@sir.com.pl (dalej SIR)
 2. Celem zbierania Pani/Pana danych, jak również danych osobowych dziecka korzystającego z opieki jest przetwarzanie ich do realizacji zapisów umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. SIR na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r będzie przetwarzał dane osobowe Pani/Pana, jak również dane osobowe dziecka korzystającego z opieki w związku z realizacją obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018 poz. 603 z późn. zm.)
 4. SIR na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, będzie przetwarzał Pani/Pana dane jak również danych osobowych dziecka korzystającego z opieki w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej Administratora www.sir.com.pl, www.dzienny-opiekun.pl lub na profilach w mediach społecznościowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 8 lat, od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa, co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów biznesowych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. Dane będą usuwane również po ustaniu przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 6. SIR na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, będzie przetwarzał Pani/Pana dane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring systemów informatycznych, stosowanie systemu kontroli dostępu).
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty niżej wymienione pod warunkiem podpisania z nimi przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
  1. Zewnętrzne biuro rachunkowe,
  2. Zewnętrzna firma informatyczna – w zakresie administrowania systemami informatycznymi wspomagającymi realizację zadań SIR wynikających z umowy,
  3. Firma ubezpieczeniowa – w przypadku konieczności realizacji umowy ubezpieczenia OC.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia – o ile nie koliduje to z innymi przepisami - lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. SIR zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych SIR stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 10. SIR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji odbywa się na podstawie szczegółowej analizy dokonanej przez pracownika SIR.
 11. Pan/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy współpracujące pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy powierzenia danych między SIR, a podmiotem trzecim – np. biuro rachunkowe, agencja reklamowa itp. W przypadku zawarcia takiej umowy zostanie Pani/Pan poinformowana droga elektroniczną o zamiarze powierzenia Pani/Pana danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.