Jakie kursy ukończyli dzienni opiekunowie?


Jeśli kandydat na dziennego opiekuna posiada odpowiednie kwalifikacje, rozumiane jako zawód: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, to taka osoba jest zobowiązana do odbycia 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Jeżeli kandydat na dziennego opiekuna nie ma odpowiedniego wykształcenia, to osoba taka jest zobowiązana do odbycia 160-godzinnego szkolenia, a następnie zdania egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.Z obowiązku odbycia szkolenia zwolniona jest osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.


Jakie wymagania musi spełniać rodzic?


Rodzic chcąc rozpocząć opiekę swojego dziecka u dziennego opiekuna zobowiązany jest jedynie do wypełniania postanowień zawartych w umowie.


Jak wygląda rekrutacja i gdzie się jej dokonuje?


Rekrutacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online bądź formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej. Istnieje również możliwość bezpośredniego zgłoszenia się do biura organizatora opieki, tj. biura SiR.


Kiedy następuje podpisanie umowy z rodzicem?


Podpisanie umowy z rodzicem następuje po jego ostatecznej pozytywnej decyzji, przed bądź w dniu rozpoczęcia opieki.


Kiedy można rozpocząć i zakończyć opiekę? Jak w takich sytuacjach kształtują się koszty?


Opiekę można rozpocząć w każdym momencie, pod warunkiem, że istnieje wolne miejsce. W takim przypadku opłaty są naliczane proporcjonalnie do dni opieki. Rezygnacji można dokonać również w każdym momencie, z tym że niezależnie w którym dniu miesiąca rezygnacji dokonano, opłata jest w kwocie naliczanej za pełny miesiąc.


Ile godzin dziennie trwa opieka?


Co do zasady, opieka nad dziećmi będzie zapewniana w dni robocze, w godzinach ustalonych z rodzicami. Jako organizator opieki, będziemy pośredniczyć w ustaleniu godzin opieki nad dziećmi pomiędzy dziennym opiekunem a rodzicami. Czas opieki nad dziećmi nie powinien przekraczać 9 godzin dziennie. Szczegółowe godziny świadczenia opieki, jak również kwestie „urlopów” czy dni wolnych dla dziennego opiekuna będą jednak przedmiotem ustaleń pomiędzy opiekunem, a rodzicami.


Ile wynosi koszt opieki nad dzieckiem?


Miesięczny koszt opieki nad dzieckiem wynosi 650 zł. Za pierwszy miesiąc korzystania z opieki nad dzieckiem Uczestnik wnosi opłatę proporcjonalną do liczby dni korzystania z opieki. Wpisowe oraz koszt ubezpieczenia wynoszą 0 zł.


W jakim terminie i w jaki sposób dokonuje się opłat?


Opłaty należy wnosić z góry, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc korzystania z opieki. W tytule przelewu, Uczestnik umieszcza numer niniejszej umowy oraz swoje imię i nazwisko. Numer konta jest wskazany w umowie zawieranej przez rodzica.


Jak wygląda kwestia wyżywienia?


Rodzic dostarcza każdego dnia gotowe posiłki, dostosowane do potrzeb swojego dziecka.


Jakie są opłaty w przypadku nieobecności dziecka?


W przypadku nieobecności dziecka wysokość opłaty miesięcznej nie zmienia się, chyba że rodzic wcześniej zawiadomił kadrę o zawieszeniu opieki na konkretną ilość dni. Tylko w takim przypadku kwota za dni nieobecne jest odliczana od opłaty naliczanej za cały miesiąc.


Gdzie mogę zgłosić swoje uwagi i pytania?


Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres mailowy: dziennyopiekun@sir.com.pl bądź pod numerem telefonu: 41 361 04 92, wew. 22.


Co różni dziennego opiekuna od żłobka i klubu malucha/klubu dziecięcego?


Punkty opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 prowadzone przez Dziennych Opiekunów współpracujących z SIR to przede wszystkim małe, kameralne grupy dzieci (maksymalnie 5-osobowe). Opieka jest sprawowana w warunkach domowych w oparciu o zasadę indywidualnego podejścia. Zabawy proponowane dzieciom są dostosowywane do ich poziomu rozwoju i możliwości. Spacery i zabawy na zewnątrz są uzależnione od poziomu sprawności dzieci tworzących grupę. W małych kameralnych grupach nawiązywane więzi pomiędzy dziećmi a Opiekunem Dziennym są znacznie mocniejsze; również rodzice pozostają w stałym kontakcie z osobą, która na co dzień świadczy opiekę nad dzieckiem i może obserwować jego rozwój. Kameralne grupy to także mniejsze ryzyko chorób.


Kto sprawuje kontrole nad punktami dziennej opieki?


Weryfikacji spełnienia warunków przez kandydata na dziennego opiekuna zatrudnianego przez podmioty, dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Stałą kontrolę sprawują podmioty zatrudniające dziennych opiekunów, w naszym przypadku Kadra SiR.


Jak liczną grupą zajmuje się jedna dzienna opiekunka?


Dzienny opiekun sprawować będzie opiekę nad grupą od 3 do 5 dzieci. W sytuacji, gdy którekolwiek z dzieci będzie niepełnosprawne lub z innych przyczyn będzie wymagać szczególnej opieki, liczba dzieci pozostających pod opieką Dziennego opiekuna nie będzie mogła być większa niż 3. Za zgodą Uczestnika, Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 5 dzieci – jeżeli co najmniej jeden z rodziców dzieci pozostających pod opieką będzie sprawować opiekę nad dziećmi razem ze Dziennym opiekunem.


W jakim wieku są rekrutowane dzieci?


Pod opieką mogą znajdować się dzieci od 20 tygodnia życia aż do 3 lat. Nie ma też wymogu, aby grupa dzieci była jednorodna pod względem wiekowym. Natomiast od wieku podopiecznych zależy liczba dzieci znajdujących się pod opieką.


W co należy wyposażyć dziecko każdego dnia?


Rodzic zobowiązany jest do dostarczania dziennemu opiekunowi:

  • gotowych posiłków, dostosowanych do wieku dziecka, jego diety i preferencji żywieniowych, które Dzienny opiekun ma podać dziecku w danym dniu w godzinach, w którym sprawuje opiekę nad dzieckiem,
  • indywidualnych środków higienicznych (takich jak np.: pieluchy jednorazowe lub wielorazowe, chusteczki nawilżone, kremy, kosmetyki), których Dzienny opiekun ma używać w opiece nad dzieckiem,
  • co najmniej jednego kompletu ubranek na zmianę.