Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie internetowej projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani powrotem do aktywności zawodowej i w związku z tym potrzebują zapewnienia opieki dla swojego dziecka, proszę wypełnić „Formularz zgłoszeniowy dla rodziców i dzieci”.

Jeśli są Państwo zainteresowani zatrudnieniem w ramach projektu w charakterze dziennego opiekuna, proszę wypełnić „Formularz zgłoszeniowy kandydatów na dziennych opiekunów”.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu, jest poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza. Po poprawnym wypełnieniu całości formularza i przesłaniu go poprzez stronę internetową, otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji zgłoszenia. Pracownik Stowarzyszenia Integracja i Rozwój odpowiedzialny za proces rekrutacji skontaktuje się też z Państwem telefonicznie lub e-mailowo, w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia wszystkich kwestii organizacyjnych. Aplikacja nie przyjmuje formularzy niekompletnych lub błędnie wypełnionych, próba wysłania takiego formularza spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędach.

Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Formularze będą poddane ocenie (kryteria oceny można znaleźć tutaj), do projektu przyjęte będą zgłoszenia, które uzyskają największą liczbę punktów.