Pierwszym, podstawowym kryterium oceny formularzy zgłoszeniowych będzie spełnienie warunków formalnych. Warunkiem rozpatrywania zgłoszenia do projektu będzie spełnienie następujących warunków:

 1. Zamieszkanie na terenie województwa świętokrzyskiego
 2. Przynależność do jednej z grup docelowych określonych w projekcie
 3. Złożenie kompletnego formularza zgłoszeniowego, z którego będzie wynikać możliwość wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkie wątpliwości, jako pojawią się na tym etapie oceny zgłoszenia, będą wyjaśniane telefonicznie lub e-mailowo.

Na drugim etapie, wszystkie zgłoszenia, zarówno pochodzące od kandydatów na dziennych opiekunów, jak i od rodziców, będą grupowane geograficznie. Warunkiem organizacji opieki ze strony dziennego opiekuna jest bowiem doprowadzenie do sytuacji, w której z danego obszaru zgłosi się kandydat na dziennego opiekuna oraz co najmniej 3 rodziców, zainteresowanych udziałem w projekcie. Grupowanie geograficzne będzie odbywać się automatycznie, w oparciu o dane wprowadzone w formularzach rekrutacyjnych.

Zgłoszenia, dla których wynik powyższej oceny będzie pozytywny (możliwe będzie połączenie w ramach projektu dziennego opiekuna oraz co najmniej 3 dzieci, którymi osoba ta będzie mogła się zająć), będą oceniane merytorycznie według następujących kryteriów:

W przypadku zgłoszeń rodziców i dzieci:

 • zamieszkanie na terenie gminy, w której nie ma zorganizowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 – na podstawie danych GUS (2 punkty),
 • zamieszkanie na terenach wiejskich (1 punkt),
 • niepełnosprawność rodzica lub dziecka (2 punkty),
 • zgłoszenie od osoby samotnie wychowującej dziecko lub z rodziny wielodzietnej (1 punkt).

W przypadku zgłoszeń od kandydatów na dziennych opiekunów:

 • zamieszkanie na terenie gminy, w której nie ma zorganizowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 – na podstawie danych GUS (2 punkty),
 • zamieszkanie na terenach wiejskich (1 punkt),
 • ukończone szkolenie dziennego opiekuna lub zwolnienie z obowiązku odbycia takiego szkolenia na podstawie art. 39 ust 2 ustawy (2 punkty) lub posiadanie wykształcenia opisanego w art. 16 ust 1 ustawy (1 punkt),
 • warunki lokalowe, jakie posiada kandydat na dziennego opiekuna (od 0 do 2 punktów),
 • doświadczenie kandydata w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (od 0 do 2 punktów).

Do projektu zaproszone będą osoby, których formularze zgłoszeniowe otrzymają największą liczbę punktów.

Zgłoszenia od osób, których formularze otrzymają zbyt niską liczbę punktów, oraz od osób, dla których w danej chwili nie będzie możliwe zakwalifikowanie do projektu (zbyt mała liczba zgłoszonych dzieci na danym terenie lub brak dziennego opiekuna), zostaną umieszczone na listach rezerwowych. Oznacza to, że osoby te nadal będą mogły zostać zakwalifikowane do projektu, jeśli w wyniku kolejnych spływających zgłoszeń, pojawi się możliwość objęcia wsparciem.