Z projektu skorzystać mogą wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch grupach uczestników:

  1. Osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci. W ramach tej grupy rekrutowane będą osoby należące do jednej z następujących grup:
  • osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, które chcą powrócić do aktywności zawodowej,
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub przebywające na urlopie wychowawczym, które w wyniku udzielonego wsparcia podejmą pracę lub będą jej aktywnie poszukiwać.

W przypadku osób z tej grupy obowiązkowe jest, aby brak aktywności zawodowej tej osoby wynikał z konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. W wyniku udziału w projekcie, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim będą zobowiązane, aby  zakończyły urlop macierzyński/rodzicielski i powróciły do aktywności zawodowej (po objęciu swojego dziecka opieką dziennego opiekuna). W przypadku osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym wymagane jest, aby osoby takie albo podjęły zatrudnienie, albo w sposób aktywny poszukiwały pracy.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które na dzień zgłoszenia do projektu podjęły już aktywność zawodową. Z działań projektowych nie mogą też skorzystać osoby, które mają już dzieci objęte opieką realizowaną w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

  1. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w charakterze dziennego opiekuna w ramach projektu.

Kandydaci na dziennych opiekunów muszą spełniać wymogi pozwalające na zatrudnienie w takim charakterze. Zostało to opisane w zakładce „Jakie warunki musi spełniać dzienny opiekun?”.

Ze względu na ograniczenia projektu nie jest możliwe, aby jedna osoba występowała w projekcie jednocześnie jako rodzic, zainteresowany zapewnieniem opieki dla swojego dziecka, i jako kandydat na dziennego opiekuna.