Obowiązki rodziców wynikające z zakwalifikowania do projektu:

  • Dostarczanie dziecka do miejsca, w którym dzienny opiekun będzie zapewniał opiekę. Zgłaszając się do projektu, rodzic będzie deklarował, na jakim obszarze jest w stanie dowozić swoje dziecko.
  • Ponoszenie częściowej odpłatności za sprawowaną opiekę. Wstępnie opłata ta została zaplanowana na kwotę ok 180 zł / miesiąc (możliwe są niewielkie zmiany wysokości tej kwoty, wprowadzone nie wcześniej niż od września 2017). Opłatę za opiekę rodzice będą ponosić przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez realizatora projektu.
  • Zapewnienie posiłków dla swojego dziecka za czas, w jakim będzie ono przebywać pod opieką dziennego opiekuna. Ze względu na zróżnicowany wiek dzieci i małe grupy, nie jest możliwe organizowanie wyżywienia grupowego. W związku z tym każdy rodzic, dostarczając dziecko do dziennego opiekuna, będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich posiłków, jakie dzienny opiekun będzie miał podać dziecku w ciągu dnia. Rodzice, korzystający z opieki jednego dziennego opiekuna będą też mogli współpracować ze sobą, aby wspólnie organizować posiłki dla swoich dzieci (np. rodzice rotacyjnie przygotowują posiłki dla całej grupy dzieci).
  • Dostarczenie indywidualnych środków higieny dla swojego dziecka (pieluchy, chusteczki nawilżane, kremy i kosmetyki). Środki czystości niezbędne do sprawowania opieki nad dziećmi, zapewni realizator projektu.
  • Zapewnienie zapasowych ubranek pozwalających na przebranie dziecka.